Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Vereniging huishoudelijk reglement NHC

Huishoudelijk reglement

Besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement op de Algemene ledenvergadering op 2 juni 2012
Artikel 1         Bestuur
Het bestuur houdt zich bezig met:
1. het besturen van de vereniging.
2. de coördinatie van de overige verenigingsactiviteiten.
Artikel 2.       Besturen
Onder besturen wordt in dit reglement in ieder geval begrepen:
a) Het voeren van de correspondentie van de vereniging;
b) Het beleggen van bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen en fokkerijoverleg en het hiervan opmaken van een besluitenlijst of afsprakenlijst;
c) Het onderhouden van contacten namens de vereniging;
d) Archiveren van ingekomen en uitgaande stukken;
e) Begroten van verenigingsactiviteiten;
f) Jaarlijks maken van een verslag over de toestand van de vereniging; dit verslag wordt na goedkeuring door het bestuur in de jaarlijkse algemene ledenvergadering van het voorjaar aan de orde gesteld;
g) Verantwoording voor de geldmiddelen der vereniging;
h) De invordering van de contributie;
i) Het bijhouden van de ledenadministratie;
j) Het beleid van de vereniging voor te stellen aan de algemene ledenvergadering en na goedkeuring door de algemene ledenvergadering uit te voeren;
k) Uitgaven doen tot een bedrag van 1000 euro, voor bedragen daarboven is toestemming van de algemene ledenvergadering nodig.
Artikel 3     Verenigingsactiviteiten
Onder verenigingsactiviteiten worden in dit reglement in ieder geval activiteiten bedoeld die uitgevoerd worden ten behoeve van:
a)  Promotie en instandhouding van het ras;
b) Bevorderen van de fokkerij van gezonde honden waarvan zowel het uiterlijk als het karakter voldoet aan de rasstandaard en het bevorderen van genetische variatie binnen elke variëteit;
c)  Informatievoorziening aan (toekomstige) eigenaren en fokkers;
d) Stimulering van een goede opvoeding en sportieve activiteiten
Artikel 4     Informatievoorziening algemeen
1.  Informatievoorziening kan plaatsvinden via communicatiemiddelen zoals website, (digitale) nieuwsbrief of clubblad.
2. De website is vrij toegankelijk met uitzondering van een besloten deel dat alleen voor leden toegankelijk is.
3. Het clubblad en (digitale) nieuwsbrief zijn gratis voor leden.
4. Onder niet-redactionele stukken vindt naamsvermelding plaats; bij stukken afkomstig uit andere periodieken of boeken staat de bron vermeld, hieronder ook te verstaan foto’s, afbeeldingen en vertalingen.
5. Wanneer iemand als lid is aangenomen wordt dit bekendgemaakt aan de leden.
6. Alle in Nederland gefokte nesten worden minimaal 1 x per jaar bekendgemaakt aan de leden.
7. Kennelvermelding of websitevermelding in de communicatiemiddelen van de vereniging staat alleen open voor de kennelhouder of eigenaar die schriftelijk heeft verklaard zich te houden aan alle bepalingen van het fokreglement.
Artikel 5       Informatie over dekkingen en (beschikbare) pups
1.  Dekvermelding en informatie over beschikbare pups (pupinformatie) is mogelijk voor nesten waarvan de fokker op het moment van aanvraag:
a.  Gedurende minimaal 90 dagen lid is van de vereniging én  
b.  de contributie heeft voldaan én
c.  schriftelijk heeft verklaard zich te houden aan alle bepalingen in het fokreglement én
d. waarvan beide ouderdieren volledig voldoen aan alle voor de variëteit waartoe zij behoren geldende   vereisten in het fokreglement ;
2. Aan pupinformatie zijn geen extra kosten verbonden.
3.  Per pup wordt een puppypakket beschikbaar gesteld.
Artikel 6       Fokkerij
Verenigingsactiviteiten ten behoeve van de fokkerij zijn:
1.  Het vaststellen en zo nodig actualiseren van een door de algemene ledenvergadering vastgesteld fokreglement ter bevordering van de fokkerij van gezonde honden waarvan zowel het uiterlijk als het karakter voldoet aan de rasstandaard en het bevorderen van de genetische variatie binnen elke variëteit .
2. Het bijhouden van de centrale (fokkerij)administratie.
3.  Het bevorderen van een fokbeleidsplan.
4.  Instandhouding van een meldpunt gezondheid.
5. Het bevorderen van opslag van dna en sperma.
6. Het minimaal 1 maal per jaar laten plaatsvinden van een fokkerijoverleg.
7. Het minimaal 1 maal per jaar laten plaatsvinden van een nestendag en/of inventarisatiedag waarbij jonge honden en toekomstige fokdieren kunnen worden beoordeeld op exterieur en gedrag.
8. Behulpzaam zijn bij de vorming en instandhouding van een keurmeestercorps.
9. Het bevorderen van de ontwikkeling van een (rasspecifieke) gedragstest voor de Hollandse Herdershond.
10. Het bevorderen van een periodiek te houden gezondheidsenquête om de stand van zaken ten aanzien van de gezondheid en het gedrag te inventariseren.
Artikel 7       Fokkerijcommissie
a. De fokkerijcommissie bestaat uit minimaal twee leden per variëteit, die worden benoemd door de algemene ledenvergadering voor een periode van drie jaar;
b. De fokkerijcommissie heeft fokkerijbegeleiding en praktische advisering van fokkers op verzoek van de fokker tot taak;
c. de fokkerijcommissie brengt jaarlijks verslag uit over haar werkzaamheden aan de algemene ledenvergadering;
d. Leden van de FC kunnen tussentijds door de algemene ledenvergadering worden ontslagen.
Artikel 8       Fokkerijoverleg
a. Tijdens het fokkerijoverleg vindt overleg plaats over fokkerijbegeleiding, fokbeleid,  fokreglement en overige zaken die een directe rol spelen bij de fokkerij;
b. de fokkerijcommissie is gespreksleider van het fokkerijoverleg.
Artikel 9       Centrale (fokkerij) Administratie (CA)
1. In de Centrale (fokkerij)Administratie (CA)  worden ondermeer beschikbare afstammingsgegevens, nestgegevens, gezondheidsuitslagen, keurverslagen en behaalde resultaten opgenomen.
2. Alle leden kunnen zich tegen een door de algemene ledenvergadering vast te stellen jaartarief abonneren op de CA.
Artikel 10     Clubmatch, nestendag en inventarisatiedag
Zo mogelijk wordt jaarlijks een clubmatch georganiseerd en tenminste éénmaal per jaar een nestendag en/of inventarisatiedag.
Artikel 11       Opvoeding en sportieve activiteiten
Stimulering van een goede opvoeding en sportieve activiteiten kan ondermeer plaatsvinden door voorlichting en het (financieel) ondersteunen van activiteiten die speciaal gericht zijn op de Hollandse Herder.
Artikel 12     Promotie van het ras
Promotie van het ras kan ondermeer plaatsvinden via de beschikbare communicatiemiddelen, informatiestands of deelname aan activiteiten met een Hollandse Herdershond
Artikel 13     Meldpunt gezondheid
1. Bij het meldpunt gezondheid kunnen meldingen worden gedaan over gezondheidzaken van individuele honden.
2.  Een melding wordt pas als zodanig geregistreerd nadat hiervan een dierenartsverklaring aan het meldpunt is verstrekt.
3. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld, tenzij de melder schriftelijk akkoord gaat met openbaarmaking in het belang van het ras.
Artikel 14   Algemene ledenvergadering
1. Uitnodiging en definitieve agenda voor een algemene ledenvergadering worden tenminste 2 weken voor de vergadering bekendgemaakt aan de leden.
2. Leden hebben het recht voorstellen ter besluitvorming in te dienen bij het bestuur tot uiterlijk 3 weken voor een algemene ledenvergadering, zodat deze kunnen worden opgenomen in de definitieve agenda.
3. Voorstellen die worden ingediend korter dan 3 weken voor een algemene ledenvergadering gelden als voorstellen ingediend staande de vergadering.
4. Op voorstellen die niet op de agenda staan, kunnen geen beslissingen worden genomen.
5.
a Elk lid heeft het recht, staande de vergadering voorstellen in te dienen;
b Deze voorstellen worden na toelichting van de voorsteller op de agenda van de volgende vergadering geplaatst, mits de vergadering hiermee instemt.
6. In een algemene ledenvergadering komen jaarlijks aan de orde:
a. het financieel jaarverslag, het verslag van de kascommissie en de begroting voor het volgende kalenderjaar;
b. het jaarverslag van de overige verenigingsactiviteiten;
c. de benoeming van de kascommissie;
d. goedkeuring van de besluitenlijst van de voorgaande algemene ledenvergadering;
e. hoogte contributie, advertentietarief en CA-tarief, advies pupprijs advies dekgeld.
7. In de algemene ledenvergadering kunnen aan de orde komen:
a.  (Her) benoeming bestuurs- en/of commissieleden en beheerder meldpunt;
b.  het houden van een tweede algemene ledenvergadering;
c.  voorstellen van het bestuur of de leden.
Artikel 15     Procedure geschillencommissie
Door de geschillencommissie wordt de volgende procedure gevolgd:
1. Geschil wordt schriftelijk en gemotiveerd voorgelegd aan de commissie.
2. De commissie bevestigt de ontvangst hiervan bij partijen en het bestuur.
3. Zij hoort partijen.
4. Zij bemiddelt om te komen tot een oplossing van het geschil die voor beide partijen aanvaardbaar is;
5. Indien bemiddeling niet leidt tot een oplossing brengt de commissie schriftelijk advies uit aan de algemene ledenvergadering over beslechting van het geschil.
6. Geschilbeslechting vindt plaats door de algemene ledenvergadering.
7. De geschillencommissie brengt jaarlijks verslag uit over hun werkzaamheden aan de algemene ledenvergadering.
Artikel 16     Koninklijke erepenning
1. Wegens het 100-jarig bestaan op 12 juni 1998 werd de NHC onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.
2. De afbeelding van de Koninklijke Erepenning wordt uitsluitend aangebracht op het officiële briefpapier van de NHC.
3. De Koninklijke Erepenning bevindt zich onder het persoonlijk beheer van de voorzitter van de NHC.
4. Eveneens beheert de voorzitter van de NHC persoonlijk de hierna genoemde bescheiden die bij de Koninklijke Erepenning behoren:
- het Koninklijk Besluit d.d. 27 april 1998;
- de Oorkonde;
- de Verklaring van kennisname (nr. B254);
- Normblad voor het gebruik van de afbeelding.
5. De Koninklijke Erepenning en de daarbij behorende bescheiden dienen bij elke beëindiging van het voorzitterschap te worden overgedragen overeenkomstig het gestelde in artikel 7 lid 8 van de statuten.
Artikel 17       Slotartikel
1. Tot wijziging van dit reglement kan alleen worden besloten in een algemene ledenvergadering met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2.  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij enig geschil hieromtrent beslist de algemene ledenvergadering, in spoedeisende gevallen het bestuur.
Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 2 juni 2012


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login