Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Fokkerij

Fokkerij reglementen

Fokreglement

Verenigingsfokreglement (VFR) NHC door Raad van Beheer goedgekeurd

In een brief van 17 december 2013 heeft de Raad van Beheer ons het volgende meegedeeld:
“Uw verenigingsfokreglement (VFR) is door het bestuur beoordeeld. Wij zijn verheugd
u te melden dat uw VFR voldoet aan alle eisen. Gefeliciteerd! Uw VFR is goedgekeurd en treedt in werking op 1 januari 2014.”
Hierbij treft u de tekst van het VFR aan. Op 1 januari 2014 komt daarmee het oude Fokreglement te vervallen.

Bestuur NHC

Download het VerenigingsFokReglement NHC 30-11-2013


21 december 2013
Fokkerij

Sociale test NHC met toelichting

Formulier sociale test NHC testformulier plus toelichting


31 maart 2015
Fokkerij

Bedrijfsmatigheid fokkers in nieuw besluit houders van dieren

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.
De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.
Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.
Wat echter voor veel verwarring heeft gezorgd zijn de indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. De achtergrond van deze indicaties was juist om een en ander te verduidelijken in geval van twijfel of er sprake is van bedrijfsmatigheid en zeker niet om het ingewikkelder te maken.
Deze indicaties spelen in principe alleen een rol bij twijfelgevallen (grijs gebied rondom het aantal van 20 dieren); dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast omtrent bedrijfsmatigheid.
Laat u dan ook niet teveel in verwarring brengen. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belangrijkste richtsnoer.

Tijdens ons overleg hebben wij aangedrongen op een officieel standpunt van de overheid om het besluit houders van dieren te verduidelijken. Binnenkort volgt er een gezamenlijk standpunt van de overheid. Wij zullen onze leden en belanghebbenden hierover direct informeren middels een extra editie van onze nieuwsbrief Raadar.
Tevens hebben we bij de overheid aangedrongen op data voor informatiesessies voor onze leden en fokkers. Binnenkort zullen wij ook deze data van de door de overheid in samenwerking met de Raad van Beheer te organiseren informatiesessies bekendmaken en de inschrijving hiervoor openen.

Het artikel is ook via de website te vinden op:
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/regelgeving-overheid/besluit-houders-van-dieren/


04 februari 2015
Fokkerij

^ Terug naar boven

Advies Raad van Beheer chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort

De Raad van Beheer is als overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden al meer dan 100 jaar verantwoordelijk voor de identificatie en registratie van de rashonden en rashondenpups in Nederland.

De Raad van Beheer tracht om alle rashondenpups te identificeren voor de leeftijd van 7 weken, zoals ook wettelijk gevraagd wordt in verband met de regels omtrent identificatie en registratie van gezelschapsdieren.
De Raad van Beheer is hierbij echter mede afhankelijk van de aanlevering van gegevens van de fokker en de betaling voor de diensten. Tevens wordt er door sommige fokkers een latere identificatie gewenst vanwege de grootte van de pups.

Bij de nieuwe regelgeving voor de afgifte van de nieuwe EU-hondenpaspoorten kan de termijn van identificatie en vaccinatie in de knel komen. 
Er komen nu soms honden bij de dierenarts voor vaccinatie terwijl identificatie nog niet heeft plaatsgevonden.

De Raad van Beheer volgt bij haar planning de (internationale) richtlijnen.
Deze geven als advies aan dat honden op de leeftijd van 14-16 weken hun drie basisvaccinaties ontvangen moeten hebben.

Om te bepalen wat voor de hond(en) het beste vaccinatieschema is adviseren wij altijd met uw dierenarts te overleggen.

De Raad van Beheer adviseert voor de vaccinatie in relatie tot de identificatie van rashondenpups:

1.    De Raad van Beheer adviseert de fokkers zo veel als mogelijk mee te werken aan een vlotte
      afhandeling van de stamboomprocedure. Dit betekent:

·      Tijdig insturen en controleren van dekaangifte en geboorteformulieren;

·      Tijdige betaling van de factuur nestaangifte;

·      Geplande afspraken met de buitendienst van de Raad van Beheer niet verzetten om een optimale
        routeplanning en bezoekfrequentie te behouden.

2.    Wanneer identificatie nog niet heeft plaatsgevonden kan de afspraak voor vaccinatie bij de
        dierenarts beter gepland worden na de identificatie door de medewerker van de Raad van Beheer.

3.    Voor uitzonderlijke gevallen ondersteunt de Raad van Beheer de mogelijkheid die de
        overkoepelende dierenartsenorganisatie KNMvD de bij haar aangesloten dierenartsen aangeeft.
        De KNMvD geeft hierbij aan dat mochten er toch pups voor de enting komen die nog niet gechipt
        zijn, dan kunnen de dieren op zich al wel gevaccineerd worden maar zal er nadat de dieren
        gechipt zijn een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt voor de administratieve afhandeling
        en de afgifte van het EU-dierenpaspoort.

4.    Indien de eigenaar niet met de pup naar het buitenland reist is er nog de mogelijkheid dat de
      dierenarts een vaccinatieboekje uitgeeft in plaats van het EU-dierenpaspoort.


17 januari 2015
Fokkerij

^ Terug naar boven

Nieuwsbericht voor (langhaar)fokkers

Sinds 1 oktober 2014 is het Plan van Aanpak variëteitskruisingen (PvA) voor de Hollandse Herdershond goedgekeurd door de Raad van Beheer. Dit houdt in, dat variëteitskruisingen in de toekomst volgens een bepaalde vaste procedure worden uitgevoerd. Het voordeel is, dat niet telkens een aanvraag voor zo’n kruising opnieuw bij de Raad moet worden gemotiveerd. De inhoud van het Plan kunt u vinden op onze website.
Bij een dekking volgens dit PvA krijgt de fokker een verklaring van het bestuur dat de dekking aan de voorwaarden voldoet met daarin ook vermeld de gewenste variëteit van de pups.

In het verleden hebben al diverse variëteitskruisingen plaatsgevonden, steeds van langhaar met korthaar en altijd ten behoeve van de langharige variëteit.
De nakomelingen van deze kruisingen worden regelmatig voor de langhaarfokkerij ingezet. Zij zitten soms nog in Bijlage G-1 of G-2 van het NHSB.

Honden die zullen worden gefokt via het PvA komen eerst in de Bijlagen van het NHSB terecht.
Omdat er ook nog Bijlage-honden van vroegere variëteitskruisingen worden gebruikt, kan dit tot fouten bij de administratie van de Raad van Beheer leiden.
De Raad vraagt daarom bij de dekaangifte van honden van variëteitskruisingen van voor het PvA ook een verklaring van het bestuur. Dit houdt dus niet in, dat deze honden onder het PvA vallen, het is enkel bedoeld om vergissingen te voorkomen.

Langhaarfokkers die een bijlagehond gebruiken (reu of teef) van variëteitskruisingen van voor 1 oktober 2014 moeten met de dekaangifte een verklaring van het bestuur aan de Raad meesturen.

De Fokkerijcommissie zal de fokker normaal gesproken hierop attent maken, maar er zijn wel eens dekkingen die heel laat of niet worden doorgegeven, dus fokkers let hier op, maar nog liever communiceer uw plan om te gaan fokken tijdig met de sectie langharen van de FC, dan krijgt u voor de dekking de verklaring automatisch van de secretaris NHC toegezonden.

Buitenlandse fokkers die een variëteitskruising overwegen moeten de FCI regels in acht houden en daarbij geldt dat goedkeuring moet worden verkregen door “country of Origin/Applying country”. Buitenlandse fokkers, die een bijlage hond uit Nederland willen gebruiken dienen te voldoen aan de eisen van de eigen nationale kennelclub

Meer informatie kunt u krijgen bij de sectie langharen van de FC: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


10 november 2014
Fokkerij

^ Terug naar boven

Plan van aanpak Variëteitskruisingen

Plan van aanpak


31 oktober 2014
Fokkerij

^ Terug naar boven

Dekking en pupinformatie

Om in aanmerking te komen voor pupinformatie dient u tenminste 90 dagen lid van de NHC te zijn.

Het aanvragen van pupinformatie loopt altijd via het secretariaat van de betreffende FC.

Pupinformatie wordt aangevraagd door het volledig ingevulde aanvraagformulier, na de dekking of na de geboorte, te sturen naar het secretariaat van de betreffende FC.
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)  .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)  .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Als alle ingevulde gegevens correct zijn, informeert de FC de Pupinformatie (Francisca Callemeijn, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)) dat de dekmelding of de geboorte in de pupinformatie kan worden opgenomen.

Vanaf het moment dat uw dek- en pupinformatie in de pupinfolijst is opgenomen, wordt daarna dikwijls vergeten om iedere wijziging steeds aan de Pupinformatie door te geven.
Dus als de gedekte teef leeg blijft of als de pups verkocht zijn, stuurt u dan even een mail aan .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken), dan kan Francisca Callemeijn haar pupinfolijst actueel houden. Het is ook prettig als u tussentijds steeds opgeeft hoeveel pups al zijn besproken.

‘Formulier aanvraag pupinformatie’


15 september 2014
Fokkerij

^ Terug naar boven

FCI papieren of ‘andere’

FCI papieren of NL Version


10 september 2014
Fokkerij

^ Terug naar boven

Een andere overkoepelende organisatie, de UCI

FCI erkent niet stamboek van UCI
Nederland is een van de medeoprichters van de FCI, de Fédération Internationale Cynologique.
Ieder land heeft zijn eigen nationale kennelclub. In Nederland is dat de Raad van Beheer.
De FCI erkent kennelclubs en daarmee het stamboek dat een kennelclub beheert.
Naast de FCI bestaat sinds 1976 ook de UCI, de United Kennel Clubs International.
Deze organisatie staat geheel los van de FCI maar erkent wel de stamboeken van de FCI.
Andersom erkent de FCI niet een stamboek, deel uitmakend van de UCI.

Let op bij verkoop en dekking
Recent is in Duitsland een tweede rasvereniging opgericht, die zich heeft aangesloten bij de UCI. Het gevaar dreigt nu dat er een splitsing gaat ontstaan in het toch al kleine bestand van de Hollandse Herdershond.
Fokkers die een pup overwegen te verkopen aan leden van deze tweede rasvereniging in Duitsland, wil ik erop wijzen dat indien gefokt gaat worden met deze pup, het nest niet erkend wordt door bij
de FCI aangesloten kennelclubs en dus feitelijk als verloren moet worden beschouwd.
Ook zou ik reu eigenaren willen vragen terughoudend te zijn hun reu beschikbaar te stellen voor teven, waarvan de eigenaar aangesloten is bij deze vereniging.
In de vergadering van 18 december jl. heeft de Fokkerijcommissie besloten dat een dekking in bovengenoemde situatie, meetelt voor het maximale aantal dekkingen dat een reu mag hebben in zijn leven. In de fokkerijvergadering van 15 maart as. zal dit onderwerp verder worden besproken.

Indien u uw reu beschikbaar wilt stellen voor een dekking in Duitsland neem dan contact op met de fokkerijcommissie .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) of de desbetreffende sectie kort- lang- of ruwharen.

Namens de fokkerijcommisssie
Rob Cordes

Besluit AV 28 juni t.a.v. Fokken met Niet Erkende Kleuren

Geachte leden,
Naar aanleiding van vragen die binnenkomen in verband met het genomen besluit tijdens de Algemene Vergadering op 28 juni jl. berichten wij u het volgende:
Op 28 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met het voorstel om het verbod op het fokken met honden met een Niet Erkende Kleur (NEK) op te heffen. Reden is dat het verbod leidde tot een beperkte inzet van voor de fokkerij geschikte honden, daar waar de gezondheid van veel rassen vraagt om een brede inzet van honden. Het onnodig uitsluiten van voor de fokkerij geschikte honden staat daarmee op gespannen voet met het beleid dat de Raad van Beheer voor staat, namelijk dat gezondheid en welzijn leidend moeten zijn. Overigens zal de aanduiding NEK wel gewoon op de stamboom blijven staan, maar personen zijn niet meer in overtreding als ze een hond met een NEK inzetten voor de fokkerij. De Raad van Beheer ziet de stamboom als een afstammingsbewijs. Op de stamboom zal de Raad van Beheer aangeven of de kleur erkend is of niet.

De afschaffing van dit verbod is niet in strijd met de FCI breeding rules. De breeding rules spreken over ‘eliminating faults’ (zoals ‘improper coat colors’), dat is wat anders dan niet erkende kleuren in de rasstandaard. Voor de goede orde: de rasstandaard blijft leidend als het gaat om het erkennen van de kleuren. Indien de rasstandaard aangeeft dat een bepaalde kleur eliminerend dan wel diskwalificerend is, zal hier in de fokkerij naar gehandeld moeten worden.
Als de rasvereniging(en) van mening is (zijn) dat door het fokken met Niet Erkende Kleuren gezondheidsproblemen bij het ras kunnen ontstaan, dan kan (kunnen) zij met de Raad van Beheer voor dat ras een convenant afsluiten. Een aantal rasverenigingen heeft al aangegeven gebruik te willen gaan maken van die mogelijkheid. Indien een convenant wordt afgesloten, dan is dit convenant van toepassing op alle honden die worden ingeschreven in het NHSB. Wellicht ten overvloede merken wij op dat per ras slechts één convenant gesloten wordt, waarbij de betrokken rasverenigingen en de RvB met elkaar tot overeenstemming moeten komen.

Om verenigingen de ruimte te bieden om een verzoek in te dienen om een convenant af te sluiten zal de afschaffing NEK-verbod (=schrappen artikel VI.23A lid 1 KR)  ingaan per 1 januari 2015.
Let op: het fokken van merle x merle blijft verboden!
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Rony Doedijns en Ingeborg de Wolf
directie

Pagina 1 van 2  1 2 >

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login