Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Fokkerij

Fokkerij reglementen

Fokreglement

Verenigingsfokreglement (VFR) NHC door Raad van Beheer goedgekeurd

In een brief van 17 december 2013 heeft de Raad van Beheer ons het volgende meegedeeld:
“Uw verenigingsfokreglement (VFR) is door het bestuur beoordeeld. Wij zijn verheugd
u te melden dat uw VFR voldoet aan alle eisen. Gefeliciteerd! Uw VFR is goedgekeurd en treedt in werking op 1 januari 2014.”
Hierbij treft u de tekst van het VFR aan. Op 1 januari 2014 komt daarmee het oude Fokreglement te vervallen.

Bestuur NHC

Download het VerenigingsFokReglement NHC 30-11-2013


21 december 2013
Fokkerij

Plan van aanpak Variëteitskruisingen

Plan van aanpak


31 oktober 2014
Fokkerij

Dekking en pupinformatie

Om in aanmerking te komen voor pupinformatie dient u tenminste 90 dagen lid van de NHC te zijn.

Het aanvragen van pupinformatie loopt altijd via het secretariaat van de betreffende FC.

Pupinformatie wordt aangevraagd door het volledig ingevulde aanvraagformulier, na de dekking of na de geboorte, te sturen naar het secretariaat van de betreffende FC.
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)  .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)  .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Als alle ingevulde gegevens correct zijn, informeert de FC de Pupinformatie (Francisca Callemeijn, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)) dat de dekmelding of de geboorte in de pupinformatie kan worden opgenomen.

Vanaf het moment dat uw dek- en pupinformatie in de pupinfolijst is opgenomen, wordt daarna dikwijls vergeten om iedere wijziging steeds aan de Pupinformatie door te geven.
Dus als de gedekte teef leeg blijft of als de pups verkocht zijn, stuurt u dan even een mail aan .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken), dan kan Francisca Callemeijn haar pupinfolijst actueel houden. Het is ook prettig als u tussentijds steeds opgeeft hoeveel pups al zijn besproken.

‘Formulier aanvraag pupinformatie’


15 september 2014
Fokkerij

^ Terug naar boven

FCI papieren of ‘andere’

FCI papieren of NL Version


10 september 2014
Fokkerij

^ Terug naar boven

Een andere overkoepelende organisatie, de UCI

FCI erkent niet stamboek van UCI
Nederland is een van de medeoprichters van de FCI, de Fédération Internationale Cynologique.
Ieder land heeft zijn eigen nationale kennelclub. In Nederland is dat de Raad van Beheer.
De FCI erkent kennelclubs en daarmee het stamboek dat een kennelclub beheert.
Naast de FCI bestaat sinds 1976 ook de UCI, de United Kennel Clubs International.
Deze organisatie staat geheel los van de FCI maar erkent wel de stamboeken van de FCI.
Andersom erkent de FCI niet een stamboek, deel uitmakend van de UCI.

Let op bij verkoop en dekking
Recent is in Duitsland een tweede rasvereniging opgericht, die zich heeft aangesloten bij de UCI. Het gevaar dreigt nu dat er een splitsing gaat ontstaan in het toch al kleine bestand van de Hollandse Herdershond.
Fokkers die een pup overwegen te verkopen aan leden van deze tweede rasvereniging in Duitsland, wil ik erop wijzen dat indien gefokt gaat worden met deze pup, het nest niet erkend wordt door bij
de FCI aangesloten kennelclubs en dus feitelijk als verloren moet worden beschouwd.
Ook zou ik reu eigenaren willen vragen terughoudend te zijn hun reu beschikbaar te stellen voor teven, waarvan de eigenaar aangesloten is bij deze vereniging.
In de vergadering van 18 december jl. heeft de Fokkerijcommissie besloten dat een dekking in bovengenoemde situatie, meetelt voor het maximale aantal dekkingen dat een reu mag hebben in zijn leven. In de fokkerijvergadering van 15 maart as. zal dit onderwerp verder worden besproken.

Indien u uw reu beschikbaar wilt stellen voor een dekking in Duitsland neem dan contact op met de fokkerijcommissie .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) of de desbetreffende sectie kort- lang- of ruwharen.

Namens de fokkerijcommisssie
Rob Cordes

Besluit AV 28 juni t.a.v. Fokken met Niet Erkende Kleuren

Geachte leden,
Naar aanleiding van vragen die binnenkomen in verband met het genomen besluit tijdens de Algemene Vergadering op 28 juni jl. berichten wij u het volgende:
Op 28 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met het voorstel om het verbod op het fokken met honden met een Niet Erkende Kleur (NEK) op te heffen. Reden is dat het verbod leidde tot een beperkte inzet van voor de fokkerij geschikte honden, daar waar de gezondheid van veel rassen vraagt om een brede inzet van honden. Het onnodig uitsluiten van voor de fokkerij geschikte honden staat daarmee op gespannen voet met het beleid dat de Raad van Beheer voor staat, namelijk dat gezondheid en welzijn leidend moeten zijn. Overigens zal de aanduiding NEK wel gewoon op de stamboom blijven staan, maar personen zijn niet meer in overtreding als ze een hond met een NEK inzetten voor de fokkerij. De Raad van Beheer ziet de stamboom als een afstammingsbewijs. Op de stamboom zal de Raad van Beheer aangeven of de kleur erkend is of niet.

De afschaffing van dit verbod is niet in strijd met de FCI breeding rules. De breeding rules spreken over ‘eliminating faults’ (zoals ‘improper coat colors’), dat is wat anders dan niet erkende kleuren in de rasstandaard. Voor de goede orde: de rasstandaard blijft leidend als het gaat om het erkennen van de kleuren. Indien de rasstandaard aangeeft dat een bepaalde kleur eliminerend dan wel diskwalificerend is, zal hier in de fokkerij naar gehandeld moeten worden.
Als de rasvereniging(en) van mening is (zijn) dat door het fokken met Niet Erkende Kleuren gezondheidsproblemen bij het ras kunnen ontstaan, dan kan (kunnen) zij met de Raad van Beheer voor dat ras een convenant afsluiten. Een aantal rasverenigingen heeft al aangegeven gebruik te willen gaan maken van die mogelijkheid. Indien een convenant wordt afgesloten, dan is dit convenant van toepassing op alle honden die worden ingeschreven in het NHSB. Wellicht ten overvloede merken wij op dat per ras slechts één convenant gesloten wordt, waarbij de betrokken rasverenigingen en de RvB met elkaar tot overeenstemming moeten komen.

Om verenigingen de ruimte te bieden om een verzoek in te dienen om een convenant af te sluiten zal de afschaffing NEK-verbod (=schrappen artikel VI.23A lid 1 KR)  ingaan per 1 januari 2015.
Let op: het fokken van merle x merle blijft verboden!
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Rony Doedijns en Ingeborg de Wolf
directie

Centrale administratie

De Centrale Administratie houdt alle gegevens van hond, nest, eigenaar en fokker bij.
Als uw hond is overleden, wilt u dit dan s.v.p. doorgeven aan de centrale administratie.

Informatie en meldingen:
e-mail .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


21 december 2011
Fokkerij

^ Terug naar boven

De inzet van reuen in de fokkerij

Het inzetten van de reuen


17 december 2011
Fokkerij

^ Terug naar boven

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login