Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Fokkerij

Fokkerij reglementen

Fokreglement

Verenigingsfokreglement (VFR) NHC door Raad van Beheer goedgekeurd

In een brief van 17 december 2013 heeft de Raad van Beheer ons het volgende meegedeeld:
“Uw verenigingsfokreglement (VFR) is door het bestuur beoordeeld. Wij zijn verheugd
u te melden dat uw VFR voldoet aan alle eisen. Gefeliciteerd! Uw VFR is goedgekeurd en treedt in werking op 1 januari 2014.”
Hierbij treft u de tekst van het VFR aan. Op 1 januari 2014 komt daarmee het oude Fokreglement te vervallen.

Bestuur NHC

Download het VerenigingsFokReglement NHC 30-11-2013


21 december 2013
Fokkerij

Wijziging in het VFR per 1 januari 2016

document wijziging VFR 01-01-2016


19 november 2015
Fokkerij

Bedrijfsmatigheid fokkers in nieuw besluit houders van dieren

Gezien de vele vragen en reacties over de nieuwe regelgeving besluit houders van dieren, is de Raad van Beheer hierover in gesprek gegaan met de direct verantwoordelijke partijen: het Ministerie van EZ, de NVWA, de LID en de RVO.
De uitkomst van deze gesprekken was glashelder: Wat betreft bedrijfsmatigheid is er wat betreft honden en katten niks gewijzigd ten opzichte van het voormalige Honden- en kattenbesluit.
Ook in de nieuwe regels wordt als richtsnoer genomen dat een fokker bedrijfsmatig handelt, indien hij in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden heeft verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt.
Wat echter voor veel verwarring heeft gezorgd zijn de indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. De achtergrond van deze indicaties was juist om een en ander te verduidelijken in geval van twijfel of er sprake is van bedrijfsmatigheid en zeker niet om het ingewikkelder te maken.
Deze indicaties spelen in principe alleen een rol bij twijfelgevallen (grijs gebied rondom het aantal van 20 dieren); dan worden deze indicaties meegewogen ten behoeve van de bewijslast omtrent bedrijfsmatigheid.
Laat u dan ook niet teveel in verwarring brengen. Voor honden is de getalsmatige indicatie nog steeds de belangrijkste richtsnoer.

Tijdens ons overleg hebben wij aangedrongen op een officieel standpunt van de overheid om het besluit houders van dieren te verduidelijken. Binnenkort volgt er een gezamenlijk standpunt van de overheid. Wij zullen onze leden en belanghebbenden hierover direct informeren middels een extra editie van onze nieuwsbrief Raadar.
Tevens hebben we bij de overheid aangedrongen op data voor informatiesessies voor onze leden en fokkers. Binnenkort zullen wij ook deze data van de door de overheid in samenwerking met de Raad van Beheer te organiseren informatiesessies bekendmaken en de inschrijving hiervoor openen.

Het artikel is ook via de website te vinden op:
http://www.raadvanbeheer.nl/raad-van-beheer/regelgeving/regelgeving-overheid/besluit-houders-van-dieren/


04 februari 2015
Fokkerij

^ Terug naar boven

Advies Raad van Beheer chippen, vaccineren en EU-dierenpaspoort

De Raad van Beheer is als overkoepelende organisatie op het gebied van rashonden al meer dan 100 jaar verantwoordelijk voor de identificatie en registratie van de rashonden en rashondenpups in Nederland.

De Raad van Beheer tracht om alle rashondenpups te identificeren voor de leeftijd van 7 weken, zoals ook wettelijk gevraagd wordt in verband met de regels omtrent identificatie en registratie van gezelschapsdieren.
De Raad van Beheer is hierbij echter mede afhankelijk van de aanlevering van gegevens van de fokker en de betaling voor de diensten. Tevens wordt er door sommige fokkers een latere identificatie gewenst vanwege de grootte van de pups.

Bij de nieuwe regelgeving voor de afgifte van de nieuwe EU-hondenpaspoorten kan de termijn van identificatie en vaccinatie in de knel komen. 
Er komen nu soms honden bij de dierenarts voor vaccinatie terwijl identificatie nog niet heeft plaatsgevonden.

De Raad van Beheer volgt bij haar planning de (internationale) richtlijnen.
Deze geven als advies aan dat honden op de leeftijd van 14-16 weken hun drie basisvaccinaties ontvangen moeten hebben.

Om te bepalen wat voor de hond(en) het beste vaccinatieschema is adviseren wij altijd met uw dierenarts te overleggen.

De Raad van Beheer adviseert voor de vaccinatie in relatie tot de identificatie van rashondenpups:

1.    De Raad van Beheer adviseert de fokkers zo veel als mogelijk mee te werken aan een vlotte
      afhandeling van de stamboomprocedure. Dit betekent:

·      Tijdig insturen en controleren van dekaangifte en geboorteformulieren;

·      Tijdige betaling van de factuur nestaangifte;

·      Geplande afspraken met de buitendienst van de Raad van Beheer niet verzetten om een optimale
        routeplanning en bezoekfrequentie te behouden.

2.    Wanneer identificatie nog niet heeft plaatsgevonden kan de afspraak voor vaccinatie bij de
        dierenarts beter gepland worden na de identificatie door de medewerker van de Raad van Beheer.

3.    Voor uitzonderlijke gevallen ondersteunt de Raad van Beheer de mogelijkheid die de
        overkoepelende dierenartsenorganisatie KNMvD de bij haar aangesloten dierenartsen aangeeft.
        De KNMvD geeft hierbij aan dat mochten er toch pups voor de enting komen die nog niet gechipt
        zijn, dan kunnen de dieren op zich al wel gevaccineerd worden maar zal er nadat de dieren
        gechipt zijn een nieuwe afspraak moeten worden gemaakt voor de administratieve afhandeling
        en de afgifte van het EU-dierenpaspoort.

4.    Indien de eigenaar niet met de pup naar het buitenland reist is er nog de mogelijkheid dat de
      dierenarts een vaccinatieboekje uitgeeft in plaats van het EU-dierenpaspoort.


17 januari 2015
Fokkerij

^ Terug naar boven

Projectplan fairfok RvB

Een PDF versie van het plan vindt u op de pagina ‘Fokkerij, Gezondheid, Gedrag & Welzijn’ http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/plan-gezonde-hond-in-nederland


30 november 2014
Fokkerij

^ Terug naar boven

Nieuwsbericht voor (langhaar)fokkers

Sinds 1 oktober 2014 is het Plan van Aanpak variëteitskruisingen (PvA) voor de Hollandse Herdershond goedgekeurd door de Raad van Beheer. Dit houdt in, dat variëteitskruisingen in de toekomst volgens een bepaalde vaste procedure worden uitgevoerd. Het voordeel is, dat niet telkens een aanvraag voor zo’n kruising opnieuw bij de Raad moet worden gemotiveerd. De inhoud van het Plan kunt u vinden op onze website.
Bij een dekking volgens dit PvA krijgt de fokker een verklaring van het bestuur dat de dekking aan de voorwaarden voldoet met daarin ook vermeld de gewenste variëteit van de pups.

In het verleden hebben al diverse variëteitskruisingen plaatsgevonden, steeds van langhaar met korthaar en altijd ten behoeve van de langharige variëteit.
De nakomelingen van deze kruisingen worden regelmatig voor de langhaarfokkerij ingezet. Zij zitten soms nog in Bijlage G-1 of G-2 van het NHSB.

Honden die zullen worden gefokt via het PvA komen eerst in de Bijlagen van het NHSB terecht.
Omdat er ook nog Bijlage-honden van vroegere variëteitskruisingen worden gebruikt, kan dit tot fouten bij de administratie van de Raad van Beheer leiden.
De Raad vraagt daarom bij de dekaangifte van honden van variëteitskruisingen van voor het PvA ook een verklaring van het bestuur. Dit houdt dus niet in, dat deze honden onder het PvA vallen, het is enkel bedoeld om vergissingen te voorkomen.

Langhaarfokkers die een bijlagehond gebruiken (reu of teef) van variëteitskruisingen van voor 1 oktober 2014 moeten met de dekaangifte een verklaring van het bestuur aan de Raad meesturen.

De Fokkerijcommissie zal de fokker normaal gesproken hierop attent maken, maar er zijn wel eens dekkingen die heel laat of niet worden doorgegeven, dus fokkers let hier op, maar nog liever communiceer uw plan om te gaan fokken tijdig met de sectie langharen van de FC, dan krijgt u voor de dekking de verklaring automatisch van de secretaris NHC toegezonden.

Buitenlandse fokkers die een variëteitskruising overwegen moeten de FCI regels in acht houden en daarbij geldt dat goedkeuring moet worden verkregen door “country of Origin/Applying country”. Buitenlandse fokkers, die een bijlage hond uit Nederland willen gebruiken dienen te voldoen aan de eisen van de eigen nationale kennelclub

Meer informatie kunt u krijgen bij de sectie langharen van de FC: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)


10 november 2014
Fokkerij

^ Terug naar boven

Plan van Aanpak Variëteitskruising Hollandse Herdershond goedgekeurd.

De Raad van Beheer heeft het door de NHC en VVHH gezamenlijk opgestelde plan van aanpak voor het uitvoeren van variëteitskruisingen bij de Hollandse Herdershond op 1 oktober 2014 goedgekeurd.
Het plan geeft een kader waarbinnen een aantal generaties Hollanders gefokt kunnen worden als een uitbreiding van de beschikbare genenpool
De toegestane variëteitskruisingen zijn: Langhaar x Korthaar en Ruwhaar x Korthaar.
In het plan van aanpak staat beschreven aan welke voorwaarden de beoogde ouderhonden moeten voldoen met als uitgangspunt het VerenigingsFokReglement van de betreffende rasvereniging en volgens welke procedure de nakomelingen aan het stamboek worden toegevoegd.
Ook is vastgelegd hoe met de nakomelingen verder gefokt zal worden. Een selectiecommissie samengesteld uit vertegenwoordigers van de NHC en de VVHH en twee door de Raad aangewezen onafhankelijke leden beoordeelt de voorgestelde oudercombinaties.
Bij toestemming van de selectiecommissie stuurt de fokker van het kruisingsnest samen met de dekaangifte de schriftelijke toestemming van de betreffende rasvereniging voor deze variëteitskruising mee. Deze schriftelijke toestemming is nodig voor alle nesten die gefokt worden met een Bijlage-hond.
Bijlage-honden afkomstig uit de variëteitskruisingen Langhaar x Korthaar uitgevoerd voor 1 oktober 2014 hebben alleen een schriftelijke verklaring van de rasvereniging nodig dat zij niet onder het Plan van Aanpak vallen.
De kruising Ruwhaar x Korthaar kan alleen het bestand van de Ruwharen ten goede komen.
Voor de kruising Langhaar x Korthaar is een traject voorzien dat niet alleen bij de Langharen de genenpool kan verbreden. Maar dit traject geeft, indien nodig, ook de mogelijkheden die van de populatie Kortharen uit te breiden.
Met dit plan van aanpak voor de variëteitskruising bij de Hollandse Herdershond beogen de NHC en de VVHH dat het ras met zijn 3 variëteiten een gezonde toekomst tegemoet kan blijven zien.
De eerste dekking van een Langhaar door een Korthaar is inmiddels een feit.
Langhaarteef Oma’s Parel van het Eigen Land is gedekt door Korthaarreu Kras van de ’s-Gravenschans.
Begin december worden de eerste “variëteitspuppen” volgens het Plan van Aanpak verwacht die als Kortharen door het leven zullen gaan. Net zoals ze eruit gaan zien.

Het begin is er…..
Bestuur en Fokkerijcommissie

http://www.hollandseherder.nl/details/plan_van_aanpak/


07 november 2014
Fokkerij

^ Terug naar boven

Plan van aanpak Variëteitskruisingen

Plan van aanpak


31 oktober 2014
Fokkerij

^ Terug naar boven

Dekking en pupinformatie

Om in aanmerking te komen voor pupinformatie dient u tenminste 90 dagen lid van de NHC te zijn.

Het aanvragen van pupinformatie loopt altijd via het secretariaat van de betreffende FC.

Pupinformatie wordt aangevraagd door het volledig ingevulde aanvraagformulier, na de dekking of na de geboorte, te sturen naar het secretariaat van de betreffende FC.
.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)  .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)  .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

Als alle ingevulde gegevens correct zijn, informeert de FC de Pupinformatie (Francisca Callemeijn, .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)) dat de dekmelding of de geboorte in de pupinformatie kan worden opgenomen.

Vanaf het moment dat uw dek- en pupinformatie in de pupinfolijst is opgenomen, wordt daarna dikwijls vergeten om iedere wijziging steeds aan de Pupinformatie door te geven.
Dus als de gedekte teef leeg blijft of als de pups verkocht zijn, stuurt u dan even een mail aan .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken), dan kan Francisca Callemeijn haar pupinfolijst actueel houden. Het is ook prettig als u tussentijds steeds opgeeft hoeveel pups al zijn besproken.

‘Formulier aanvraag pupinformatie’


15 september 2014
Fokkerij

^ Terug naar boven

FCI papieren of ‘andere’

FCI papieren of NL Version


10 september 2014
Fokkerij

^ Terug naar boven
Pagina 1 van 2  1 2 >

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login