Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichten

afbeelding

Extra inventarisatiekeuringen op 12 en 18 juli 2020

Door de Coronamaatregelen hebben we de nestendagen van april en september moeten samenvoegen. Om voldoende tijd beschikbaar te houden voor de nestenkeuringen verwachten we op 20 september geen inventarisatiekeuringen te kunnen plannen. Zelfs met een extra keurmeester gaat dat niet lukken. In de afgelopen maanden zijn er ook geen shows geweest dus zijn er nu een aantal honden die niet aan het VFR kunnen voldoen.

Om het voor die honden toch mogelijk te maken te voldoen aan het VFR organiseren we op 12 juli in Zundert en op 18 juli in Zwolle een extra inventarisatiedag. Hannie Vink hebben we bereid gevonden te keuren in Zundert en Godelieve de Wit-Bazelmans in Zwolle. Op beide dagen neemt gedragskeurmeester Daniëlle Fama de sociale test af.

In Zundert is er nog plaats voor een aantal honden voor de inventarisatiekeuring én de sociale test. In Zwolle is er nog plaats voor enkele honden voor een inventarisatiekeuring.

Aanmelden kan nog via een mail aan .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken).

Op beide dagen bieden we ook de mogelijkheid wangslijm af te laten nemen voor een MyDogDNAprofiel.

Kosten van de sociale test: €10,-, van de inventarisatiekeuring € 15,- en van een MyDogDNAprofiel € 82,50 (incl. afnemen en verzendkosten)

Bij aanmelding van een hond graag vermelden in de mail: stamboomnaam hond en stamboomnummer, geboortedatum, chipnummer en naam- en adresgegevens van de eigenaar.

afbeelding

Deelname aan LÜW-onderzoek in Zwitserland

Voor het onderzoek in Zwitserland naar een afwijking aan de lumbale overgangswervel bij Hollandse Herders hebben we op 18 juli in Zwolle de mogelijkheid bloed af te laten nemen voor dat onderzoek.

Uw hond kan deelnemen aan het onderzoek als u met uw hond naar Zwolle komt waar een buisje bloed afgenomen wordt door een dierenarts.

Én als u bij het aanmelden per mail meestuurt:

·      een kopie van de foto die gemaakt is voor HD bepaling en indien beschikbaar een rugfoto

·      een kopie van de stamboom

·      de naam en adresgegevens van de eigenaar

Afname- en verzendkosten van de bloedmonsters en het doorsturen van de foto’s zijn voor de NHC.

De afname plannen we ’s middags. Na aanmelding krijgt u een mail op welk tijdstip we u met uw hond verwachten en de adresgegevens van de locatie.

Aanmelden kan via: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) tot en met 16 juli 2020

Meld u snel aan want vol=vol.

De volgende afnamesessie zal in september gepland worden.

Informatie over het onderzoek vindt u:

https://www.genetics.unibe.ch/forschung/dokumente_hund/lendenuebergangswirbel_luew_beim_hollaendischen_schaeferhund/index_ger.html

********************************************************************************

Allemaal Hollanders
Meer dan 900 exemplaren verkocht!

Het boek Allemaal Hollanders is verkrijgbaar op het volgende NHC evenement:
de nestendag van 20 september
U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.


03 oktober 2019
Actueel

NHC nieuws 2 april 2020

Beste NHC leden,

Het coronavirus blijft nog steeds het nieuws van de dag en sinds dinsdag 31 maart zijn de maatregelen die al eerder door de regering waren genomen nog steeds van kracht tot 28 april a.s.. Ook de Raad van Beheer heeft het advies gegeven geen kynologische evenementen, vergaderingen etc. te houden tot 1 juni 2020.
Nadat we al eerder de evenementen/vergaderingen etc voor de maanden maart, april en mei hadden afgelast bleef de vraag: hoe moet het nu met de Kampioenschapsclubmatch en de International Meeting?

De onzekerheid over het verloop en de afloop van deze pandemie is groot en na een digitale vergadering heeft het bestuur op 28 maart jl. unaniem en in overleg met de Werkgroep Clubmatch de zware beslissing genomen om ook deze 2 evenementen te laten vervallen.
Voorbereiding van een KCM vergt tijd en werk van iedereen die daarbij is betrokken en de energie die daarin moet worden gestoken zou allemaal voor niets zijn geweest als van hogerhand de beslissing zou vallen ook in de maand juni geen evenementen etc. toe te staan.

We gaan er vooralsnog van uit dat de Nestendag op 20 september a.s. gewoon gehouden zal kunnen worden. Mocht het onverhoopt toch niet verantwoord zijn die door te laten gaan dan zal dat zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd.
Na opheffing van de beperkingen zullen we zo snel mogelijk nieuwe data bepalen voor de mogelijkheid voor bloedafname t.b.v. het Zwitserse onderzoek naar LTV.

Normaliter ontvangt u de jaarverslagen van bestuur, diverse commissies en werkgroepen in de aanloop naar de voorjaars ALV. Nu deze is komen te vervallen heeft het bestuur besloten een Nieuwsbrief met daarin deze verslagen omstreeks 1 mei aan u te versturen.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur
Daniëlle Fama, secretaris

*****************************************************************
Dear All,

The corona virus is still with us on a global scale and since Tuesday, March 31st
measures taken by the Dutch government are still in effect until April, 28th. The Raad van Beheer (Dutch Kennelclub) has also advised not to hold cynological events, meetings, etc. until
June,1st 2020.

After we previously cancelled events / meetings etc for the months of March, April and May, the question remained: What are we going to do about the Championship Clubmatch (KCM) June 14th and the International Meeting June 13th?
The uncertainty about this pandemic is great and after a digital meeting on March 28th , 2020, the board unanimously and in consultation with the Werkgroep Clubmatch made the serious decision to cancel these 2 events as well.
Organizing a KCM requires time and effort by everyone involved and the energy invested in it would all have been in vain if the decision from higher up would not allow events, etc. in June.
For the time being, we assume the Nestendag can be held on September 20th . In the unlikely event it is not possible, we will let you know as soon as possible. 

Hope to see you at any of our events.

Nellie Nugteren
President Nederlandse Herdershonden Club
NHC


14 juni 2020
Actueel

Leeftijd van de inzet van honden in de fokkerij

Beste leden,

Zoals al te lezen was in de nieuwsbrief van de Raad van Beheer is er voorgesteld om de maximale leeftijd van een teef voor het krijgen van haar laatste nest (een tweede of volgend nest) te zetten op 108 maanden. Dit voorstel tot wijziging van het K.R. zou in juni op de ALV van de Raad worden ingebracht, maar deze ALV is afgelast. Het bestuur van de Raad heeft besloten in verband met de Coronacrisis deze wijziging per 17 april jl. in te voeren. Rasverenigingen kunnen hiervan afwijken in hun VFR.

Het bestuur van de NHC heeft in overleg met de FokkerijAdviesCommissie besloten per direct deze wijziging in de leeftijdsgrens over te nemen. De eventuele definitieve verhoging van de leeftijd naar 108 maanden zal op onze Algemene ledenvergadering in het najaar als agendapunt worden opgevoerd, zodat leden hierover kunnen stemmen,

Hieronder de tekst van de Raad van Beheer met betrekking tot dit voorstel:
Algemene Vergadering 2020, datum n.n.b. 1 van 2 update versie 21 april 2020

Leeftijd van de inzet van honden in de fokkerij

Inleiding

Het bestuur heeft van diverse aangesloten verenigingen, waaronder die uit rasgroep 3, de Nederlandse Vereniging van Saarlooswolfhonden en de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers, het verzoek ontvangen om de mogelijkheden om een teef op oudere leeftijd in te zetten voor de fokkerij te verruimen.
De maximumleeftijd is nu (voor alle rassen) gesteld op 96 maanden.

Advies Commissie Gezondheid
De Commissie Gezond is van mening dat honden, mits in goede gezondheid, ook op latere leeftijd ingezet kunnen worden. Zij adviseren om de maximale leeftijd te verhogen.
De rasverenigingen hebben de mogelijkheid om hier van af te wijken via hun VFR en/of de normenmatrix.
De Commissie Gezondheid is van mening dat een dierenartsverklaring niet overlegd hoeft te worden na het passeren van bijvoorbeeld 8 jaar. Het is arbitrair om dat pas bij de oudere teef te vragen. Ook op jongere leeftijd kunnen er gezondheidsproblemen spelen. Een dierenartsverklaring zou daarbij een schijnveiligheid creëren.

Aanvullende overwegingen
Dit besluit is reeds lange tijd voorbereid door de werkgroep fokkerij & gezondheid. Het staat dus los van de coronacrisis die nu gaande is. De enige link daarmee is dat het bestuur besloten heeft de wijziging per direct (dus vanaf 17 april 2020) in werking te laten treden.
De reden dat de werkgroep een voorstel tot verhoging van de maximum leeftijd had gedaan, en wat ook onderschreven is in het advies van de commissie gezondheid, is dat een aantal erfelijke aandoeningen zich pas op latere leeftijd openbaren. Dat geldt bijvoorbeeld voor epilepsie.
Verstandige fokkers van rassen waarin een dergelijke aandoening voorkomt, wachten dan langer met hun eerste nest, wanneer de hond gezond blijkt te zijn. Die honden krijgen dan bijvoorbeeld hun eerste nest op de leeftijd van 3 à 4 jaar.
Juist die honden waarvan is gebleken is dat zij gezond zijn, zijn geschikt om – óók op wat latere leeftijd – in te zetten voor de fokkerij.
Het is natuurlijk altijd aan de fokker om goed te kijken naar zijn hond. Die beoordeling moet zorgvuldig plaatsvinden waarbij de leeftijd een van de criteria is die meegenomen wordt om te beslissen of het verstandig is om met die hond te gaan fokken. De Raad van Beheer geeft nu extra mogelijkheden met betrekking tot de maximumleeftijd, het is aan de fokker om die verantwoord in te zetten.

Bestuursbesluit
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft het advies van de commissie gezondheid met betrekking tot de verhoging van de leeftijd van de teef overgenomen.
Het bestuur heeft besloten de ingangsdatum van dit besluit vooruit te laten lopen op de officiële aanpassing op de AV. Dit om fokkers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis

Met vriendelijke groet,
Daniëlle Fama


28 april 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Informatie en foto’s Hollandse Herdershond

Beste leden,

De NHC is door Prins Petfoods (Edupet en Martin Gaus Academie) benaderd voor het aanleveren van informatie en foto’s van de Hollandse Herdershond die ze mogen gebruiken in hun opleiding. Als rasvereniging willen we hier graag aan meewerken.

Wat voor foto’s zoeken we?

Foto zijkant staande hond (showstand).
Foto schuin van voren (kopstudie)

Foto’s graag mailen naar .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)

met vriendelijke groet,
Daniëlle Fama


09 april 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Gezondheidsonderzoeken in tijden van Corona crisis.

Veel dierenartsen willen zowel zichzelf als hun medewerkers beschermen tegen Corona.
Tegelijkertijd proberen ze de spoedeisende dienstverlening te blijven garanderen.
De meeste dierenartsen geven daarom aan de niet spoedeisende diergeneeskundige zorg uit te stellen.
De ECVO artsen hebben aangegeven de screeningsonderzoeken tot 1 juni niet uit te voeren (zie brief van ECVO-panel). Ook andere praktijken hebben aangegeven niet of minder screeningsonderzoeken uit te voeren. Ook is het mogelijk dat begeleiding van fokdieren niet meer wordt aangeboden (progesteron bepaling). Deze maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat spoedeisende hulp te allen tijde wel beschikbaar blijft!

De gezondheid van de honden en het inzetten van de juiste fokdieren is ook in crisistijd van het grootste belang. Voor een aantal rassen gelden er aanvullende voorwaarden voor stamboomafgifte. Voor deze rassen geldt dat wij de normale geldigheid van de gezondheidsonderzoeken oprekken naar 1 juni a.s. De Raad van Beheer geeft zo de gezondheid de prioriteit en ondersteunt de verantwoorde inzet van fokdieren.

Dit betekent dat eerder uitgevoerd ECVO-oogonderzoek tot en met 1 juni 2020 geldig blijft (dus maximaal 15 maanden). Ook de leeftijdsgrens voor de MRI-onderzoeken voor de Cavalier King Charles Spaniels, die op drie jarige leeftijd weer een nieuw MRI-resultaat moeten kunnen overleggen, kunnen hier aanspraak op maken. De uitslag van het hartonderzoek zal ook langer, tot 1 juni 2020, geldig blijven. Het is dus langer mogelijk om met het eerder behaalde goede resultaat te blijven fokken.

De MAG-test is een eenmalige test. Hiervoor geldt dat, wanneer deze met goed gevolg is afgenomen, deze levenslang geldig is. Deze testuitslag blijft nodig voor het verwerken van de dekaangifte. Wanneer het nu niet mogelijk is om deze test uit te voeren, dan adviseren wij de dekking uit te stellen tot een volgende loopsheid. Wij zullen geen stambomen afgeven zonder een voldoende testresultaat.

De overige screeningsonderzoeken zijn op dit moment voor andere rassen niet verplicht bij het aanvragen van een stamboom. De rasverenigingen kunnen op basis van het verenigingsfokreglement zelf kijken hoe ze in deze situatie omgaan met de voor hun leden verplichtte onderzoeken. Uiteraard blijven ook de wettelijke regels gewoon van kracht. Wij adviseren geen concessies te doen op het gebied van gezondheid en dekkingen uit te stellen.

Wanneer de overheidsmaatregelen veel langer gaan gelden is het mogelijk dat wij bovenstaande regels zullen wijzigen. Vooralsnog hopen we dat we hiermee tegemoet komen aan de fokkers die in deze moeilijke periode toch verantwoord een nestje willen fokken.

Met vriendelijke groet,

Raad van Beheer


25 maart 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Bericht Raad van Beheer

Dagelijks worden wij geïnformeerd via de media omtrent de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland.  De gezondheid van onze medewerkers, leden, deelnemers en relaties staat hierbij voorop. Wij willen de continuïteit van onze dienstverlening kunnen blijven waarborgen. Wij begrijpen dat de huidige maatregelen ook voor u persoonlijk enorme impact kunnen hebben. Zeker in bepaalde branches is het nu extreem complex en uitdagend om te kunnen blijven bestaan. Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. De maatregelen gelden voor heel Nederland en minimaal tot 6 april a.s. Gezien de enorme impact van dit virus op onze samenleving en alle vergaande maatregelen die landelijk en in de wereld zijn genomen gaan wij ervanuit dat de termijn na 6 april verlengd zal worden.


Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren. Via de gebruikelijke kanalen houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn voor onze vereniging en organisatie. Wij adviseren onze aangesloten verenigingen dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen, keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke door uw vereniging of organisatie georganiseerd in deze periode. Het zou kunnen dat deze periode ook na mei zal moeten worden gecontinueerd. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en geeft nu al aan om ook rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen in de maanden juni en juli van dit jaar.

Op 8 april en 18 mei hadden wij klankbordsessies/beleidssessies gepland voor de implementatie van nieuw beleid op het gebied van fokkerij en gezondheid. Dit nieuwe beleid zou dan tijdens de juni AV voor besluitvorming worden aangeboden aan onze leden. Dit zorgvuldige voorbereidingsproces kan nu niet op de geplande wijze plaatsvinden. Tevens kunnen de rasgoepen- en rayon vergaderingen die noodzakelijk zijn voor voorbereiding van de AV niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Het bestuur onderzoekt of wellicht via digitale communicatie online informatiesessies een optie zouden kunnen zijn. Tevens is het onzeker of dat de juni AV op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden.

Vooralsnog zal het bestuur volgens de gebruikelijke procedure de AV van 27 juni bijeenroepen. Alleen de noodzakelijke onderwerpen, zoals de jaarstukken, zullen geagendeerd worden. Voor de overige onderwerpen zal een aparte BAV gehouden worden.

Indien de coronacrisis aanhoudt en het op grond van de dan geldende richtlijnen niet mogelijk is een AV in juni te houden, zal deze uitgesteld moeten worden. Dan ontstaat echter een situatie dat de Raad van Beheer niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen. Het bestuur gaat ervan uit dat in dat geval ook de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens kan de Raad van Beheer dan een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.

Het kantoor en de buitendienst werken vooralsnog op de gebruikelijke sterkte. De buitendienst werkt volgens een speciaal protocol. De betrokkenen die de dienstverlening afnemen worden hier vooraf over geïnformeerd.  Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen en/of aanpassingen in onze bereikbaarheid en dienstverlening.

De vragen en antwoorden die volgen uit deze maatregelen vanuit de overheid worden op http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus regelmatig aangevuld.

Namens het bestuur en onze medewerkers wensen wij u veel sterkte in deze moeilijke en onzekere periode.
Wij hopen u allen weer te mogen ontmoeten in betere tijden. Erop vertrouwend u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Raad van beheer


20 maart 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Raad van Beheer mailing inzake chippen

De Raad van Beheer is deze week benaderd door de Vakgroep VPHD over wie er mag chippen. Wij begrijpen dat zij ook alle aangesloten (ras)verenigingen hebben benaderd en hierbij onjuiste informatie hebben verstrekt.
Het is de Raad van Beheer bekend dat sommige dierenartsen al enkele jaren proberen het monopolie op het chippen te verkrijgen. Onze buitendienstmedewerkers zijn echter door de overheid aangewezen als formele chippers.
De betreffende dierenarts is door de Raad van Beheer aangeschreven. Wij hebben uitgelegd dat wanneer een fokker dek- en geboorteaangifte doet bij de Raad van Beheer, en dus stambomen aanvraagt, het chippen van de pups onderdeel is van het totale pakket van de dienstverlening.
Deze procedure is door de leden en via hen ook de fokkers vanuit de Raad van Beheer vastgelegd, en fokkers gaan akkoord met deze dienstverlening, bij het doen van dekaangifte.

Omdat het chippen en identificeren, alsmede het afnemen van een swab voor het opstellen van een DNA-profiel, onderdeel is van de gehele procedure zijn deze diensten bij de prijs voor stamboomafgifte inbegrepen. Gebleken is dat de fokkers het prettig vinden dat het om een totaal pakket gaat.
Alleen bij hoge uitzondering worden ook chips die door een dierenarts worden gezet, geaccepteerd. Dat is bijvoorbeeld het geval als de Raad van Beheer de pups niet heeft kunnen chippen vanwege besmettingsgevaar, maar de fokker wel moet voldoen aan de wettelijke verplichting ten aanzien van identificatie en registratie.

Verder heeft de Raad van Beheer aangegeven dat de buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer, zoals hiervoor gemeld, door de overheid zijn aangewezen als formele chippers. Ook hebben onze buitendienstmedewerkers veel ervaring met het chippen. Onze buitendienstmedewerkers controleren immers elk nest van stamboomhonden in Nederland. Zij zien ook elke locatie en kunnen – indien nodig – een locatiecontrole uitvoeren. Dat is uniek in de wereld en sluit naadloos aan bij de landelijke wetgeving en controle die wenselijk is om zo compliant mogelijk te kunnen zijn als landelijke koepelorganisatie. 

Daarnaast hebben wij kenbaar gemaakt dat de Raad van Beheer gebruikmaakt van een eigen chipnummerreeks 52814…. Hierdoor is altijd aan het chipnummer te zien of het om een stamboomhond gaat, of niet. Voor de monitoring van rasgebonden ziektes en afwijkingen via o.a. Petscan is de eigen chipnummerreeks eveneens van eminent belang.
Ten slotte heeft de Raad van Beheer de Vakgroep VPHD laten weten het niet op prijs te stellen dat de bij ons aangesloten (ras)verenigingen door hen zijn aangeschreven en dat zij daarbij onjuiste informatie hebben verstrekt. Binnen de georganiseerde kynologie geldt immers dat stamboomhonden door buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer worden gechipt.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer


15 februari 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Raad van Beheer Fokker Ondersteuning

Afgelopen jaar introduceerden wij de Raad van Beheer Fokker Ondersteuning om de verantwoorde fokkers van stamboomhonden te ondersteunen bij het fokken van een nest stamboompups.
De diensten van de Fokker Ondersteuning zijn verder ingevuld.

De ‘Checklist Fokker Stamboomhonden’ is gedrukt en beschikbaar, de eerste 5 FokkersCafé sessies zijn ingepland vanaf januari 2020, de infodagen professionele fokkerij zijn gepland (exact programma volgt later) en de eerste (nog wat compacte) lijst ‘fokkers helpen fokkers’ staat op de website.

We promoten de Fokker Ondersteuning volop bij de fokkers. Alle ca 6.000 fokkers die in 2018 of 2019 een nestje hebben gefokt ontvangen binnenkort een brief en de gedrukte versie van de Fokker Checklist en de folder Fokker Ondersteuning per post.
In de bijlage ter info de digitale mailingbrief en de nieuwe Fokker Checklist.
Tijdens de algemene vergadering afgelopen zaterdag hebben alle aanwezigen een exemplaar van de checklist ontvangen.
Alle info kun je vinden op http://www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning

Mocht je behoefte hebben aan meer exemplaren van de checklist of van de folder Fokker Ondersteuning stuur dan een mail met de naam van de vereniging, de gewenste aantallen en het postadres waar we ze naar toe mogen sturen, dan zorgen we daar voor.

Mocht je vragen hebben of meer informatie willen dan horen we dat graag.

We vertrouwen erop je hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,

Raad van Beheer

Mailing fokkerondersteuning 11-2019
Checklist fokker stamboomhonden


14 december 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Zwitsers onderzoek naar de lumbosacrale overgangswervel.

Prof. Tosso Leeb (Universiteit Bern) en Prof. Dr. med. vet. Frank Steffen (Universiteit Zürich) maken het mogelijk dat dit onderzoeksproject naar eventuele genetische samenhang van afwijkingen aan de Lumbosacrale overgangswervel dat gestart gaat worden bij de Universiteit van Bern.
Daarvoor moet voor iedere te onderzoeken hond het volgende aangeleverd worden:
- bloedmonster (5ml EDTA)
- kopie van de uitslag van een onderzoek naar de lumbosacrale overgangswervels (let op: hier is in Nederland geen officieel beoordelingsprotocol voor)
- een kopie van de officiële HD-foto
- kopie van de stamboom
- aanmeldformulier
Wij overleggen nu met de onderzoekers in Zwitserland óf en hoe Nederlandse Hollandse Herders aan dit onderzoek een bijdrage kunnen leveren omdat in Nederland geen beoordelingsprotocol vastgelegd is voor deze afwijkingen. Wij houden u op de hoogte of en hoe de NHC het aanleveren van monsters gaat organiseren.
Bij honden met rugproblemen worden regelmatig afwijkingen aan de overgangswervel, de laatste lendenwervel, gevonden bij röntgenologisch onderzoek. De afwijkingen worden benoemd in graden. Geen afwijking is graad 0, een afwijking kan 1,2 of 3 zijn. Is er sprake van een extra wervel of een wervel te weinig dan noemt men dat graad 4. (Een hond heeft normaal 7 lendenwervels). Iedere graad staat voor een aparte afwijking, graad 3 is dus niet een zwaardere vorm van graad 1. Op basis van een röntgenfoto kan een dierenarts zien of er sprake is van een afwijking aan de laatste lendenwervel. Helaas is er in Nederland geen officieel beoordelingsprotocol voor de afwijkingen aan de laatste lendenwervel zoals we dat wel kennen voor bijvoorbeeld HD (Heupdysplasie).


20 november 2019
Actueel

^ Terug naar boven

Boek Verrassende Nederlandse Hondenrassen

In het kader van de World Dog Show 2018 in Amsterdam brengt de Raad van Beheer een nieuw boek over de negen Nederlandse hondenrassen uit: ‘Verrassende Nederlandse Hondenrassen’.
Het boek is medio januari 2018 uitgebracht. Auteurs zijn Janny Offereins en Diana Striegel.

Met dit boek willen we de Nederlandse rassen, onderdeel van ons nationaal cultureel erfgoed, extra aandacht geven. 
Voor meer informatie en bestellen van het boek kijk op
https://www.houdenvanhonden.nl/boeknederlandserassen


06 maart 2018
Actueel

^ Terug naar boven
Pagina 1 van 2  1 2 >

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login