Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

NHC nieuws 2 april 2020

Beste NHC leden,

Het coronavirus blijft nog steeds het nieuws van de dag en sinds dinsdag 31 maart zijn de maatregelen die al eerder door de regering waren genomen nog steeds van kracht tot 28 april a.s.. Ook de Raad van Beheer heeft het advies gegeven geen kynologische evenementen, vergaderingen etc. te houden tot 1 juni 2020.
Nadat we al eerder de evenementen/vergaderingen etc voor de maanden maart, april en mei hadden afgelast bleef de vraag: hoe moet het nu met de Kampioenschapsclubmatch en de International Meeting?

De onzekerheid over het verloop en de afloop van deze pandemie is groot en na een digitale vergadering heeft het bestuur op 28 maart jl. unaniem en in overleg met de Werkgroep Clubmatch de zware beslissing genomen om ook deze 2 evenementen te laten vervallen.
Voorbereiding van een KCM vergt tijd en werk van iedereen die daarbij is betrokken en de energie die daarin moet worden gestoken zou allemaal voor niets zijn geweest als van hogerhand de beslissing zou vallen ook in de maand juni geen evenementen etc. toe te staan.

We gaan er vooralsnog van uit dat de Nestendag op 20 september a.s. gewoon gehouden zal kunnen worden. Mocht het onverhoopt toch niet verantwoord zijn die door te laten gaan dan zal dat zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd.
Na opheffing van de beperkingen zullen we zo snel mogelijk nieuwe data bepalen voor de mogelijkheid voor bloedafname t.b.v. het Zwitserse onderzoek naar LTV.

Normaliter ontvangt u de jaarverslagen van bestuur, diverse commissies en werkgroepen in de aanloop naar de voorjaars ALV. Nu deze is komen te vervallen heeft het bestuur besloten een Nieuwsbrief met daarin deze verslagen omstreeks 1 mei aan u te versturen.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur
Daniëlle Fama, secretaris

*****************************************************************
Dear All,

The corona virus is still with us on a global scale and since Tuesday, March 31st
measures taken by the Dutch government are still in effect until April, 28th. The Raad van Beheer (Dutch Kennelclub) has also advised not to hold cynological events, meetings, etc. until
June,1st 2020.

After we previously cancelled events / meetings etc for the months of March, April and May, the question remained: What are we going to do about the Championship Clubmatch (KCM) June 14th and the International Meeting June 13th?
The uncertainty about this pandemic is great and after a digital meeting on March 28th , 2020, the board unanimously and in consultation with the Werkgroep Clubmatch made the serious decision to cancel these 2 events as well.
Organizing a KCM requires time and effort by everyone involved and the energy invested in it would all have been in vain if the decision from higher up would not allow events, etc. in June.
For the time being, we assume the Nestendag can be held on September 20th . In the unlikely event it is not possible, we will let you know as soon as possible. 

Hope to see you at any of our events.

Nellie Nugteren
President Nederlandse Herdershonden Club
NHC


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login