Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Actueel

Welkom op de website van de Nederlandse Herdershonden Club (NHC).

Actuele berichtenVan de penningmeester: Helaas hebben nog altijd een aantal leden de contributie niet betaald. Ik roep iedereen die nog niet betaald heeft op om dit alsnog te doen.

afbeelding
In verband met het coronavirus is het volgende afgelast:

18 april Nestendag

30 april Theorieavond rasexamen

1, 2 en 3 mei Herding Trials Traditional Style, Groede

16 mei Algemene Leden Vergadering

25 mei Praktijkavond rasvereniging

Aan leden is een e-mail gezonden. Klik hier voor meer info


afbeelding

De Inventarisatie gezondheid Hollandse Herders staat nu online, ga na of u mee kunt doen!

The Health questionnaire Dutch Shepherd Dog is now online, find out if you can participate!

********************************************************************************

Allemaal Hollanders
Meer dan 900 exemplaren verkocht!
Het boek Allemaal Hollanders is verkrijgbaar op het volgende NHC evenement: de Kampioenschapsclubmatch van 14 juni U kunt het boek ook bestellen via email: .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken) Het boek kost €14.95 exclusief verzendkosten.

03 oktober 2019
Actueel

Gezondheidsonderzoeken in tijden van Corona crisis.

Veel dierenartsen willen zowel zichzelf als hun medewerkers beschermen tegen Corona.
Tegelijkertijd proberen ze de spoedeisende dienstverlening te blijven garanderen.
De meeste dierenartsen geven daarom aan de niet spoedeisende diergeneeskundige zorg uit te stellen.
De ECVO artsen hebben aangegeven de screeningsonderzoeken tot 1 juni niet uit te voeren (zie brief van ECVO-panel). Ook andere praktijken hebben aangegeven niet of minder screeningsonderzoeken uit te voeren. Ook is het mogelijk dat begeleiding van fokdieren niet meer wordt aangeboden (progesteron bepaling). Deze maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat spoedeisende hulp te allen tijde wel beschikbaar blijft!

De gezondheid van de honden en het inzetten van de juiste fokdieren is ook in crisistijd van het grootste belang. Voor een aantal rassen gelden er aanvullende voorwaarden voor stamboomafgifte. Voor deze rassen geldt dat wij de normale geldigheid van de gezondheidsonderzoeken oprekken naar 1 juni a.s. De Raad van Beheer geeft zo de gezondheid de prioriteit en ondersteunt de verantwoorde inzet van fokdieren.

Dit betekent dat eerder uitgevoerd ECVO-oogonderzoek tot en met 1 juni 2020 geldig blijft (dus maximaal 15 maanden). Ook de leeftijdsgrens voor de MRI-onderzoeken voor de Cavalier King Charles Spaniels, die op drie jarige leeftijd weer een nieuw MRI-resultaat moeten kunnen overleggen, kunnen hier aanspraak op maken. De uitslag van het hartonderzoek zal ook langer, tot 1 juni 2020, geldig blijven. Het is dus langer mogelijk om met het eerder behaalde goede resultaat te blijven fokken.

De MAG-test is een eenmalige test. Hiervoor geldt dat, wanneer deze met goed gevolg is afgenomen, deze levenslang geldig is. Deze testuitslag blijft nodig voor het verwerken van de dekaangifte. Wanneer het nu niet mogelijk is om deze test uit te voeren, dan adviseren wij de dekking uit te stellen tot een volgende loopsheid. Wij zullen geen stambomen afgeven zonder een voldoende testresultaat.

De overige screeningsonderzoeken zijn op dit moment voor andere rassen niet verplicht bij het aanvragen van een stamboom. De rasverenigingen kunnen op basis van het verenigingsfokreglement zelf kijken hoe ze in deze situatie omgaan met de voor hun leden verplichtte onderzoeken. Uiteraard blijven ook de wettelijke regels gewoon van kracht. Wij adviseren geen concessies te doen op het gebied van gezondheid en dekkingen uit te stellen.

Wanneer de overheidsmaatregelen veel langer gaan gelden is het mogelijk dat wij bovenstaande regels zullen wijzigen. Vooralsnog hopen we dat we hiermee tegemoet komen aan de fokkers die in deze moeilijke periode toch verantwoord een nestje willen fokken.

Met vriendelijke groet,

Raad van Beheer


25 maart 2020
Actueel

NHC Nieuws 20 maart 2020

Beste NHC leden,

Het coronavirus blijft nog steeds het nieuws van de dag en sinds donderdag 19 maart zijn er extra maatregelen van kracht geworden. Gezien die maatregelen heeft het bestuur besloten ALLE evenementen gedurende de maanden maart, april en mei 2020 af te gelasten.
Het Fokkerijoverleg van 21 maart en de Nestendag van 18 april waren al vervallen maar gezien de ernst van de situatie is besloten ook de volgende evenementen te laten vervallen:
30 april 2020 Theorieavond rasexamen, Woudenberg
1, 2 en 3 mei 2020 Herding Trials Traditional Style, Groede
16 mei 2020 Algemene Leden Vergadering, Woudenberg
25 mei 2020 Praktijkavond rasvereniging, Woudenberg

Nu de coronacrisis aanhoudt en het op grond van de geldende richtlijnen niet mogelijk is een ALV in mei te houden, is deze afgelast. Er zal alleen een najaarsvergadering worden gehouden.
Wij kunnen nu dus niet voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen.
Het bestuur gaat ervan uit dat in dat geval ook de overheid de termijnen zal verruimen.
Tevens doet het bestuur een beroep op de redelijkheid en billijkheid en overmacht, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.

Voor de andere evenementen gaan we kijken of deze verplaatst kunnen worden.
Houdt er ook rekening mee dat mogelijk ook de evenementen in juni geen doorgang kunnen vinden.
Over het al dan niet doorgaan van de Kampioenschapsclubmatch op 14 juni wordt overleg gepleegd met de Werkgroep Clubmatch.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur
Daniëlle Fama, secretaris


20 maart 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Bericht Raad van Beheer

Dagelijks worden wij geïnformeerd via de media omtrent de actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus in Nederland.  De gezondheid van onze medewerkers, leden, deelnemers en relaties staat hierbij voorop. Wij willen de continuïteit van onze dienstverlening kunnen blijven waarborgen. Wij begrijpen dat de huidige maatregelen ook voor u persoonlijk enorme impact kunnen hebben. Zeker in bepaalde branches is het nu extreem complex en uitdagend om te kunnen blijven bestaan. Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken. De maatregelen gelden voor heel Nederland en minimaal tot 6 april a.s. Gezien de enorme impact van dit virus op onze samenleving en alle vergaande maatregelen die landelijk en in de wereld zijn genomen gaan wij ervanuit dat de termijn na 6 april verlengd zal worden.


Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren. Via de gebruikelijke kanalen houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn voor onze vereniging en organisatie. Wij adviseren onze aangesloten verenigingen dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen, keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke door uw vereniging of organisatie georganiseerd in deze periode. Het zou kunnen dat deze periode ook na mei zal moeten worden gecontinueerd. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en geeft nu al aan om ook rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen in de maanden juni en juli van dit jaar.

Op 8 april en 18 mei hadden wij klankbordsessies/beleidssessies gepland voor de implementatie van nieuw beleid op het gebied van fokkerij en gezondheid. Dit nieuwe beleid zou dan tijdens de juni AV voor besluitvorming worden aangeboden aan onze leden. Dit zorgvuldige voorbereidingsproces kan nu niet op de geplande wijze plaatsvinden. Tevens kunnen de rasgoepen- en rayon vergaderingen die noodzakelijk zijn voor voorbereiding van de AV niet op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. Het bestuur onderzoekt of wellicht via digitale communicatie online informatiesessies een optie zouden kunnen zijn. Tevens is het onzeker of dat de juni AV op de gebruikelijke wijze kan plaatsvinden.

Vooralsnog zal het bestuur volgens de gebruikelijke procedure de AV van 27 juni bijeenroepen. Alleen de noodzakelijke onderwerpen, zoals de jaarstukken, zullen geagendeerd worden. Voor de overige onderwerpen zal een aparte BAV gehouden worden.

Indien de coronacrisis aanhoudt en het op grond van de dan geldende richtlijnen niet mogelijk is een AV in juni te houden, zal deze uitgesteld moeten worden. Dan ontstaat echter een situatie dat de Raad van Beheer niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen. Het bestuur gaat ervan uit dat in dat geval ook de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens kan de Raad van Beheer dan een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.

Het kantoor en de buitendienst werken vooralsnog op de gebruikelijke sterkte. De buitendienst werkt volgens een speciaal protocol. De betrokkenen die de dienstverlening afnemen worden hier vooraf over geïnformeerd.  Wij houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen en/of aanpassingen in onze bereikbaarheid en dienstverlening.

De vragen en antwoorden die volgen uit deze maatregelen vanuit de overheid worden op http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus regelmatig aangevuld.

Namens het bestuur en onze medewerkers wensen wij u veel sterkte in deze moeilijke en onzekere periode.
Wij hopen u allen weer te mogen ontmoeten in betere tijden. Erop vertrouwend u naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Raad van beheer


20 maart 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Bericht commissie werkhonden

brief CWH GB 20-030 corona.doc/a>
2020 03 12 Evenementen maart 2020 ivm corona


14 maart 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Inventarisatie gezondheid Hollandse Herders


08 maart 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Laatste ontwikkelingen rondom de Benelux Winner.

Met dit schrijven brengen wij u op de hoogte over de laatste ontwikkelingen rondom de Benelux Winner.

De Raad van Beheer heeft met verbazing kennisgenomen dat de samenwerking inzake de Benelux Winner en Champion zonder enige vorm van formeel overleg door België en Luxemburg beëindigd is.
Voor deze beëindiging is geen relevante motivatie aangegeven. Integendeel zelfs, de geplande vergadering tussen de 3 landen om over dit onderwerp te spreken werd afgezegd.
Het bestuur van de Raad van Beheer betreurt deze gang van zaken.
De Raad van Beheer is van mening dat het concept Benelux Winner en Champion succesvol is en wij wensen deze competitie dan ook te behouden.

Om deze reden hebben wij dan ook besloten door te gaan met het concept ”Benelux Winner en Champion”.
Aangezien het concept formeel is ingebed in onze reglementen en géén officiële FCI-titel is, wil de Raad van Beheer op basis van de huidige reglementen en voorwaarden vorm en inhoud blijven geven aan dit succesvolle concept.

De Raad van Beheer zal jaarlijks aangeven welke 3 shows de Benelux titel krijgen toegekend. Hierdoor blijft het voor exposanten mogelijk om de titel Benelux Winner en uiteindelijk Benelux Champion te behalen, vanuit het bestaande concept dat dit behaald moet zijn in 3 landen. De titels zijn immers verbonden aan het behalen van het CACIB en de beste jeugd of veteraan per geslacht.
De Raad van Beheer zal via de gebruikelijke kanalen aan onze exposanten en achterban laten weten welke shows aangemerkt zullen worden als “Benelux Winner”.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Raad van Beheer


21 februari 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Raad van Beheer mailing inzake chippen

De Raad van Beheer is deze week benaderd door de Vakgroep VPHD over wie er mag chippen. Wij begrijpen dat zij ook alle aangesloten (ras)verenigingen hebben benaderd en hierbij onjuiste informatie hebben verstrekt.
Het is de Raad van Beheer bekend dat sommige dierenartsen al enkele jaren proberen het monopolie op het chippen te verkrijgen. Onze buitendienstmedewerkers zijn echter door de overheid aangewezen als formele chippers.
De betreffende dierenarts is door de Raad van Beheer aangeschreven. Wij hebben uitgelegd dat wanneer een fokker dek- en geboorteaangifte doet bij de Raad van Beheer, en dus stambomen aanvraagt, het chippen van de pups onderdeel is van het totale pakket van de dienstverlening.
Deze procedure is door de leden en via hen ook de fokkers vanuit de Raad van Beheer vastgelegd, en fokkers gaan akkoord met deze dienstverlening, bij het doen van dekaangifte.

Omdat het chippen en identificeren, alsmede het afnemen van een swab voor het opstellen van een DNA-profiel, onderdeel is van de gehele procedure zijn deze diensten bij de prijs voor stamboomafgifte inbegrepen. Gebleken is dat de fokkers het prettig vinden dat het om een totaal pakket gaat.
Alleen bij hoge uitzondering worden ook chips die door een dierenarts worden gezet, geaccepteerd. Dat is bijvoorbeeld het geval als de Raad van Beheer de pups niet heeft kunnen chippen vanwege besmettingsgevaar, maar de fokker wel moet voldoen aan de wettelijke verplichting ten aanzien van identificatie en registratie.

Verder heeft de Raad van Beheer aangegeven dat de buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer, zoals hiervoor gemeld, door de overheid zijn aangewezen als formele chippers. Ook hebben onze buitendienstmedewerkers veel ervaring met het chippen. Onze buitendienstmedewerkers controleren immers elk nest van stamboomhonden in Nederland. Zij zien ook elke locatie en kunnen – indien nodig – een locatiecontrole uitvoeren. Dat is uniek in de wereld en sluit naadloos aan bij de landelijke wetgeving en controle die wenselijk is om zo compliant mogelijk te kunnen zijn als landelijke koepelorganisatie. 

Daarnaast hebben wij kenbaar gemaakt dat de Raad van Beheer gebruikmaakt van een eigen chipnummerreeks 52814…. Hierdoor is altijd aan het chipnummer te zien of het om een stamboomhond gaat, of niet. Voor de monitoring van rasgebonden ziektes en afwijkingen via o.a. Petscan is de eigen chipnummerreeks eveneens van eminent belang.
Ten slotte heeft de Raad van Beheer de Vakgroep VPHD laten weten het niet op prijs te stellen dat de bij ons aangesloten (ras)verenigingen door hen zijn aangeschreven en dat zij daarbij onjuiste informatie hebben verstrekt. Binnen de georganiseerde kynologie geldt immers dat stamboomhonden door buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer worden gechipt.

Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer


15 februari 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Werkhondenstatus Hollandse Herder

Op vrijdag 10 januari 2020 ontvingen wij het volgende bericht van de Raad van Beheer:
Bij deze laten wij u weten dat het verzoek om toekenning van de werkhondenstatus aan de Hollandse Herder (alle varitëiten) dat wij vorig jaar bij de FCI hebben ingediend, op 21 december 2019 is goedgekeurd door het General Committee van de FCI.
Hiermee geldt de werkhondenstatus nu voor alle FCI landen. Het is dus niet mogelijk om als afzonderlijk land hier (anders) over te besluiten.
De FCI heeft vandaag de goedkeuring en aanpassing op haar website vermeld, zie de link hieronder.
http://www.fci.be/en/Hollandse-Herdershond-223-breed-subject-to-a-working-trial-since-December-21-2019-3523.html
Wij hebben dit bericht tevens op onze website en social media (Facebook) gedeeld.
Namens de portefeuillehouder Nederlandse Rassen,
Mevr. G. Kolster

On Friday, January 10, 2020, we received the following message from the Raad van Beheer (Dutch Kennelclub):
We hereby inform you that the request for granting the working dog status to the Hollandse Herder (all varieties) we submitted to the FCI last year, was approved by the FCI’s General Committee on December 21, 2019.
This means that the working dog status now applies to all FCI countries.  As from now a single country is not allowed to decide otherwise on this status. The FCI has announced the approval and modification on its website today, see the link below.
http://www.fci.be/en/Hollandse-Herdershond-223-breed-subject-to-a-working-trial-since-December-21-2019-3523.html
We have also shared this message on our website and social media (Facebook)..

On behalf of the portfolio holder Nederlandse Rassen (Dutch Breeds),
Mrs. G. Kolster


10 januari 2020
Actueel

^ Terug naar boven

Raad van Beheer Fokker Ondersteuning

Afgelopen jaar introduceerden wij de Raad van Beheer Fokker Ondersteuning om de verantwoorde fokkers van stamboomhonden te ondersteunen bij het fokken van een nest stamboompups.
De diensten van de Fokker Ondersteuning zijn verder ingevuld.

De ‘Checklist Fokker Stamboomhonden’ is gedrukt en beschikbaar, de eerste 5 FokkersCafé sessies zijn ingepland vanaf januari 2020, de infodagen professionele fokkerij zijn gepland (exact programma volgt later) en de eerste (nog wat compacte) lijst ‘fokkers helpen fokkers’ staat op de website.

We promoten de Fokker Ondersteuning volop bij de fokkers. Alle ca 6.000 fokkers die in 2018 of 2019 een nestje hebben gefokt ontvangen binnenkort een brief en de gedrukte versie van de Fokker Checklist en de folder Fokker Ondersteuning per post.
In de bijlage ter info de digitale mailingbrief en de nieuwe Fokker Checklist.
Tijdens de algemene vergadering afgelopen zaterdag hebben alle aanwezigen een exemplaar van de checklist ontvangen.
Alle info kun je vinden op http://www.houdenvanhonden.nl/fokkerondersteuning

Mocht je behoefte hebben aan meer exemplaren van de checklist of van de folder Fokker Ondersteuning stuur dan een mail met de naam van de vereniging, de gewenste aantallen en het postadres waar we ze naar toe mogen sturen, dan zorgen we daar voor.

Mocht je vragen hebben of meer informatie willen dan horen we dat graag.

We vertrouwen erop je hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,

Raad van Beheer

Mailing fokkerondersteuning 11-2019
Checklist fokker stamboomhonden


14 december 2019
Actueel

^ Terug naar boven
Pagina 1 van 2  1 2 >

Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login