Logo NHC
Nederlandse Herdershonden Club

Kampioenschapsclubmatch 26 juni 2022

Kampioenschapsclubmatch 26-6-2022

Op zondag 26 juni 2022 organiseert de NHC de jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch op het terrein van de Utrechtse Rashonden Vereniging gelegen aan de Manitobadreef 8, 3565 CH in Utrecht.
De keuringen starten om 10.00 uur.


Keurmeesters op deze Kampioenschapsclubmatch zijn: Dhr. R. Douma (RH en LH) en Mw. M. Vermeire (KH).


Tijdens deze Kampioenschapsclubmatch zijn per variëteit weer mooie titels, bekers én punten voor de showcup 2022 te winnen. In de klassen jongste puppen en ook de puppen wordt voor elke klasse de beste gekozen. Uit de deelnemende veteranen wordt de beste veteraan gekozen. En natuurlijk wordt aan het eind van de dag uit de beste korthaar, de beste langhaar en de beste ruwhaar de Best in Show, de Clubwinnaar 2022, gekozen.
Een hond kan in één klasse aangemeld worden en moet op de dag van de Kampioenschapsclubmatch voldoen aan de leeftijd die voor die klasse geldt plus eventuele certificaateisen..
Inschrijfkosten zijn € 35,00 per hond. Schrijft u meer dan 1 hond in tijdens dezelfde inschrijfsessie, dan zijn de inschrijfkosten voor de 2e en volgende honden € 30,00 per hond.

Betalingen moeten uiterlijk 12 juni 2022 binnen zijn op rekening: NL11 INGB 0000159387 t.n.v. Nederlandse Herdershonden Club in Hoogvliet, BIC: INGBNL2A. Graag onder vermelding van het KCM22 en het stamboomnummer van uw hond. Ook de certificaten die uw hond toegang geven tot het deelnemen in de kampioens- of de gebruikshondenklasse moeten uiterlijk 12 juni 2022 ontvangen zijn. Is het certificaat te laat of niet ontvangen dan wordt uw hond automatisch in de open klasse geplaatst.

Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologische Gebied in Nederland (Handboek Statuten en Reglementen) en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van het inschrijfformulier. Door de aanmelding in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan. Voor de inhoud zie hieronder.
Let op: na het verzenden van de inschrijvingsgegevens sturen we u een bevestigingsmail van de inschrijving naar het door u opgegeven mailadres. Check ook uw spambox of deze bevestiging misschien daar aangekomen is. Heeft u de bevestigingsmail niet ontvangen, laat dat dan weten aan .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit email adres te bekijken)
De inschrijving sluit 11 juni 2022 om 23u59.

Aanmelden: via deze link

De werkgroep Clubmatch en Nestendag
De KCM is een evenement dat buiten gehouden wordt. Houdt rekening met het te verwachten weer.
Het terrein van de URV is voorzien een kantine waar u ook terecht kunt voor een hapje en een drankje.


Inschrijven voor de KCM2022 houdt in dat:

A. Inzender verklaart, dat voor zover hem/haar bekend is, de door hem/haar ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar voor besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter, in het bijzonder te vrezen valt. Hij/zij verklaart voorts de hond niet te zullen inzenden indien de aangegeven omstandigheden zich voor de kampioensclubmatch mochten voordoen.
B. Inzender verklaart dat hij/zij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen en statuten van het reglement van de Raad van beheer en van de clubmatch en zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
C. Gecastreerde, monorchide of cryptorchide reuen of drachtige of zogende teven zullen niet worden toegelaten. Niet-ingeschreven honden voor de clubmatch kunnen alleen worden toegelaten tot de expositieruimte als de eigenaar de gezondheidsverklaring bij de ingang heeft ingevuld en ondertekend.

N.B. Inentingsboekje/dierenpaspoort moet aanwezig zijn en op verzoek worden getoond.
Bij aanmelding gaat inzender accoord met vermelding van zijn persoonsgegevens en die van de ingeschreven hond in de uit te brengen catalogus en publicatie daarvan met het keurverslag op de website van de Nederlandse Herdershondenclub.


TENSTOONSTELLINGSREGLEMENT (UITTREKSEL)
• Op de tentoonstelling zijn het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van toepassing.
• Naar waarheid ingevulde inschrijfformulieren dienen uiterlijk 11 juni 2022 ontvangen te zijn. Zodra het aantal honden dat kan worden geplaatst is bereikt, zal de inschrijving worden gesloten. Het bestuur behoudt zich het recht voor, om bij wijziging van de datum der tentoonstelling, de datum voor het sluiten der inschrijving te wijzigen.
• De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de stamboom/eigendomsbewijs.
• Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld te voldoen.
• Inzending van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee uw akkoord met de gestelde regels.
• Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden terug getrokken en/of gewisseld. De betalingsverplichting blijft te allen tijde van kracht.
• Bij inschrijving stemt u in met het feit dat uw gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt verstrekt ten behoeve van de tentoonstelling zelf, de kampioenschappen en de partners, alsmede ten behoeve van activiteiten van de Raad van Beheer.
• De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.
• De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, indien in Nederland geboren na 30 april 1989 of in het buitenland geboren nadat daar een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, of indien geboren na 1 oktober 1996 in welk land dan ook, niet aan de oren is gecoupeerd. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement. Tevens kunnen honden met geamputeerde staarten deelnemen als aangetoond kan worden dat deze hond geboren is in een land waar geen coupeerverbod van staarten geldt of geboren voordat er in het geboorteland een coupeerverbod van staarten van kracht was
• Vermelding van behaalde titels in de catalogus voor een ingezonden hond is conform titelvermelding op de stamboom en volgens de regels van CWH.
• Niet toegelaten worden:
a. Honden met een oor- of huidaandoening.
b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven.
• Het inschrijfgeld bedraagt € 35,00 (incl. catalogus). Het inschrijfgeld voor een tweede of volgende hond die in dezelfde sessie wordt ingeschreven bedraagt € 30,00. Het inschrijfgeld dient te worden overgemaakt zoals op het inschrijfformulier is vermeld. Bij eventuele weigering van een hond, wegens ziekte of anderszins, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
• De keuringen beginnen om 10.00 uur.
• Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
• Het gebruik van parforcebanden, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen is verboden.
• Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.
• Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie


Rasvereniging voor
Kortharige,
Langharige en
Ruwharige
Hollandse Herders

afbeelding raad van beheer


Login